HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
Chi nhánh Hồ Chí Minh

KHỐI TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Điện thoại: 028 6290 8686 028 3915 2626 - Ext: 1
Số trực tiếp: 028 6255 5698/ 028 3914 6098
Email: Pmg-hcm@fpts.com.vn 

PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Điện thoại: 028 6290 8686 / 028 3915 2626 - Ext: 2
Số trực tiếp: 028 6255 5689/ 028 3914 6089
Fax: 028 6291 0560
Email: fcs@fpts.com.vn

PHÒNG LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG
Điện thoại: 028 6290 8686 - Ext: 8701
Fax: 028 6291 0559 
Email: hongnt@fpts.com.vn
 

PHÒNG KẾ TOÁN GIAO DỊCH
Điện thoại: 028 6255 5677

PHÒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Điện thoại: 028 6290 8686 - Ext: 7545
Email: ezsearch@fpts.com.vn

PHÒNG NHÂN SỰ
Điện thoại: 028 6290 8686 - Ext: 9124
Email: phongnhansu.hcm@fpts.com.vn

PHÒNG GIAO DỊCH PHAN ĐĂNG LƯU
Địa chỉ: Số 159C, Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6255 5699 / 028 3914 6090 
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư: 028 6255 5670 
Fax: 028 3.995 6997

PHÒNG GIAO DỊCH KỲ ĐỒNG
Địa chỉ: Lầu 2, số 14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028 6255 5688 / 028 3914 6088
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư: 028 3914 6078
Fax: 028 6269 8587

PHÒNG GIAO DỊCH TRẦN BÌNH TRỌNG
Địa chỉ: Số 299 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6255 5686 / 028 3914 6096 
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư: 028 6255 5696 / 028 3914 6096
Fax: 028 3830 8028